Allmänna villkor för försäkring

1. Sammanfattning av försäkringsskydd
Företaget erbjuder Kunden att teckna en särskild egendomsförsäkring genom försäkringsbolaget Reason Global Insurance med utvalda försäkringsgivare hos Lloyds Som framgår av Avtalet och Allmänna Bestämmelser måste egendomen vara försäkrad till sitt fulla värde och försäkringsskyddet bibehållas under hela förvaringsperioden. Ersättningsansvaret för faktisk fysisk förlust av eller skada på egendom är begränsat av Avtalet och Allmänna Bestämmelser samt av dessa Allmänna Villkor. Enligt Avtalet omfattas fysisk förlust av eller skada på egendom medan den förvaras i Förvaringsanläggningen endast om “ja” har angetts på Avtalet. Försäkringen börjar gälla först när premien därför har erlagts.

2. Försäkringsgivare
Utvalda försäkringsgivare hos Lloyds.

3. Totalt försäkrat belopp
Det fulla verkliga maximala värdet av godset vid alla aktuella tidpunkter, såsom detta har skriftligen redovisats för i Avtalet utgör totalt försäkrat belopp. Försäkrings- beloppet får under inga omständigheter överstiga 1 000 000 kr för en enskild kund, så vitt det ej har bekräftats skriftligen. Det totala försäkringsbeloppet kan höjas mot betalning av tilläggspremie, om ej annat följer av det underliggande avtalet med försärkringsgivaren.

4. Försäkrade risker
Försäkringen täcker, med angivna undantag, faktisk fysisk förlust av eller skada på kunders egendom, vållad av brand, åsknedslag, explosion, jordskalv, flygplan eller därifrån nedfallande föremål, storm, översvämning, brustna och/eller läckande rörledningar, inträngande vatten eller annan vätska, skador från skadedjur och insekter såsom mal, vilka inte följt med egen egendom utan beror på extern orsak, stöld där inträde till och utgång från Anläggningen skett med tvång eller på ett våldsamt sätt, upplopp, strejk, allmänna oroligheter, uppsåtlig skada av annat slag än det som omfattas av här nedan redovisade undantag, och påverkan av rullande
fordon eller tåg.

5. Underförsäkring
Det är ett villkor för försäkringen att försäkringsbeloppet motsvarar det fulla verkliga värdet av den egendom som finns förvarad vid alla aktuella tidpunkter. Har inte egendomens fulla nyanskaffningsvärde angivits i Avtalet, kommer ersättningen, i händelse av skadeanmälan, att begränsas till motsvarande kvotdel som skadan har i förhållande till det uppgivna värdet jämfört med egendomens totala nyanskaffningsvärde.

6. Grundval för skadereglering
Eventuella anspråk ska ersättas genom byte, reparation, och/eller kompensation enligt försäkringsgivarens gottfinnande. I händelse av komplett förlust eller förstörelse av något föremål som denna försäkring omfattar ska grunden för anspråket utgöras av kostnaden för att ersätta föremålet som om det vore nytt, förutsatt att eventuella ersättningsföremål väsentligen är detsamma som det föremål det skall ersätta (originalet), men inte bättre än detta då originalet var nytt. Hemtextilier och kläder Om ett anspråk innefattar förlust av eller skada på hemtextilier och kläder kommer försäkringsgivaren att ta beaktande sådana försvunna eller skadade föremåls ålder, kvalitet och åtföljande marknadsvärde.

7. Självrisk
Självrisk utgår ej.

8. Klausul om par och satser
Om ett objekt ingår i ett par eller en sats av objekt, skall Försäkringsgivaren endast betala för de objekt som faktiskt har förlorats eller skadats. Försäkringsgivaren ersätter inte objekt, som ingår i ett par eller en sats av objekt och som inte har förlorats eller skadats.

9. Tidsfrist för skadeanmälan
Skadeanmälan skall inges vid tidpunkten för upptäckten av förlust av eller skada på egendom, dock senast vid tidpunkten för avlägsnandet av egendomen från Förvaringsanläggningen.

10. Undantag
Följande objekt omfattas inte av försäkringsskyddet:

a) Sedlar, mynt, guld- och silvertackor, urkunder, värdepapper och dylikt.
b) Boskap, sprängämnen eller lättantändligt material.
c) Bijouterier, armbandsur, ädelstenar, frimärken av alla slag med ett sammanlagt värde överstigande 10 000 kr.
d) Pälsverk, konstverk, parfymer, mobiltelefoner, tobak, cigarrer, cigaretter, öl, vin, sprit o.d. med ett sammanlagt värde överstigande 150 000 kr.
e) Elektronisk utrustning med ett värde överstigande totalt 150 000 kr. Med “elektronisk utrustning” avses alla elektriska och elektroniska apparater, instrument och konsument- och producentkapitalvaror, exempelvis radio- apparater, televisionsmottagare, datorer, datormjukvara, hårddiskar, datachip, mikrochip, tryckta kretskort och komponenter till dem, modem, monitorer, kameror, telefaxapparater, fotokopiatorer, videokameror, high fidelity- anläggningar, stereoanläggningar, CD-spelare och dylikt (tung elektrisk utrustning, t.ex. ställverk, turbiner och generatorer o.d., skall icke anses vara elektronik).
f) Förlust av elektroniskt registrerade data, utom kostnaden för tomma data- bärande medier.
g) Följder av krig, invasion, utländsk fiendes krigshandling (oavsett om krig har förklarats eller ej), inbördeskrig, uppror, revolution, revolt eller militär- eller statskupp eller beslagtagning eller nationalisering eller rekvisition eller förstörelse av eller skada på egendom genom regerings eller annan offentlig eller lokal myndighets åtgärd eller beslut.
h) Följdskada av vad slag eller art det vara må.
i) Förlust eller skada till följd av:
i) joniserande strålning eller nedsmutsning genom radioaktivitet från kärnbränsle eller kärnavfall eller från förbränning av kärnbränsle,
ii) de radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos vilken kärnkraftsinstallation eller reaktor som helst eller en
kärnteknisk komponent till den,
iii) krigsvapen som använder kärnklyvning och/eller fusion eller annan likartad reaktion eller radioaktiv kraft eller materiel,
iv) radioaktiva, toxiska, explosiva eller andra farliga eller kontaminerande egenskaper hos vilken radioaktiv materiel det vara må.
j) Undantagen i detta avsnitt d) omfattar inte andra radioaktiva isotoper än kärnbränsle, när sådana isotoper iordningställs, fraktas, lagras eller används för kommersiella, jordbrukstekniska, medicinska, vetenskapliga eller andra fredliga syften.
k) Förlust av eller skada från kemiskt, biologiskt, biokemiskt eller elektro- magnetiskt vapen. Användning eller handhavande som ett sätt att tillfoga skada, eller datorsystem, dator mjukvaruprogram, datavirus eller process eller annat elektroniskt system.
l) Förlust av eller skada på egendom som direkt vållats av tryckvågor, förorsakade av flygplan och andra flygande objekt som förflyttar sig med ljudets hastighet eller med överljudsfart.
m) Om andra försäkringar gäller vid skadetidpunkten, skall denna försäkring kunna ianspråktas endast i den mån som skadorna inte kan ersättas med stöd av den andra försäkringen.
n) Förlust av eller skada på egendom, som vållats av eller som är följden av terrorismrelaterad(e) handling(ar) eller av person(er) som handlar av politiskt skäl.

11. Förfarande vid skadereglering
Skadeanmälan skall göras skriftligen och skickas till den adress eller det faxnummer som angivits i Avtalet, vilken därefter kommer att vidareförmedlas till försäkrings- givaren.

2016/08

4 stars

8.3 av 10. Baserat på 103 recensioner på TrustPilot

Funderar på att flytta hit.

5 stars

Jag har hyrt förråd i Västerås under flera perioder och tycker det känns så tryggt & skönt att ha mina prylar här. Rent & fräscht, känns säkert, väldigt långa öppettider, släåvagn gratis vid flytt, på plats finns vagnar som man kan låna, mycket hjälpsam personal. I veckan var jag in och skulle byta storlek på mitt förråd. Killen som jobbade var tydligen ny men kunde ge mycket information om de olika alternativen och hjälpte mig att hitta bästa lösningen. Gratis kaffe!

Skrivet av Bo Robert

Pelican Västerås

5 stars

Jobbar själv med försäljning och jag kan säga att kundmottagandet och känslan man får efter ett eller flera besök är av högsta klass! Att förstå kundens behov och även behovet bakom behovet är det inte alla som uppfattar och följer upp. Jag kan varmt rekommendera alla som är i behov av lagerutrymme, flyttmaterial, släpkärror mm mm. Gratis kaffe och godis är ju dessutom ett tecken på att man definitivt förstår kundens ALLA behov. :)

Skrivet av Jörgen Bertilsson

Fin service i Sollentuna och på Lidingö

5 stars

Jag har bara hyrt släpvagn men fått överraskande mycket trevlig och snabb service. Nu har jag fått så bra intryck av företaget att jag funderar på att korttidshyra ett förråd. Fräscha lokaler och snyggt koncept med många vettiga prylar som man behöver när man flyttar. Något negativt. Ja det skulle väl vara att det är ganska dyrt att hyra förråd men troligen värt det när man behöver det. Fint att det finns lite rabatter och kampanj priser att utnyttja.

Skrivet av Håkan Alexandersson

Service utöver vad man kan vänta sig

5 stars

Bästa tänkbara bemötande och service från Jesper på Pelican Ängsgärdsgatan i Västerås när jag idag kommer med andan idag10 min efter stängningsdags och Jesper är på väg att ge sig av hem. Utan en sur min stannar han och ordnar med kontrakt och nycklar när han förstår hur väl jag behöver åtkomst till förrådet redan idag. Nu är förrådet fyllt, en enkel sak i ett välordnat förrådshotell med bra utrustning och rymliga hissar. Tusen tack Jesper och hoppas du hann med tåget! /Mats

Skrivet av Mats

Utmärkt!

5 stars

Jag har hyrt förråd i knappt ett år medan jag renoverat min bostadsrätt. Nedgraderade mig efter halva tiden och bytet gick som smort, både administrativt och praktiskt. Vid ett tillfälle fungerade inte taggen vid grinden, det var helg och jag blev via telefon/porttelefon tämligen omgående kopplad till någon som hade jour och kunde släppa in mig. Jag har genomgående imponerats stort, flera ggr, över genomtänktheten i konceptet, fräschheten och kvalitén på tekniska lösningar i lokalerna och omkringservice. Först fanns i butiken en utmärkt display över förrådsstorlek, som gjorde det lätt att uppskatta och välja efter mitt behov! Det har varit gott om kärror och pirror av god kvalité att köra den tunga lasten på mellan bil/våningsplan. God tillgång i butiken på allt jag skulle kunna tänkas behöva i mina förrådsäventyr. Inte en ggn har jag mötts av dålig service, utan tycker mig varje ggn ha betjänats av glada, uppmärksamma anställda: stort Tack! Ni är ett av tre företag jag stött på i mitt 46-åriga liv (de andra två är Ikea resp ett österrikiskt e-handelsföretag), som jag utan att blinka skulle ta som roadmodell om jag skulle bygga upp ett företag idag! Jag skulle gladeligen skaka tass med den/de som ligger bakom era genomtänkta koncept och högst gärna tillbringa en kortare praktik hos er, för att snappa upp/smittas av de bärande fundamenten i era affärsidéer! 🌱🔆🍀 Så kan ett omdöme också se ut! ☺👍 Med vänlig hälsning, Ylva Hållander www.hilarisformica.se

Skrivet av Ylva Hållander